Siedlce UPH

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 1. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się z maksymalnie 3 osób, będących w czasie trwania zawodów studentami wyższych uczelni na kierunkach:
  a) ratownictwo medyczne,
  b) pielęgniarstwo,
  c) lekarski lub wojskowo-lekarski.
 2. Członkiem zespołu nie może być:
  a) absolwent kierunku medycznego,
  b) student będący jednocześnie pracownikiem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  c) student który posiada tytuł ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza uzyskany w szkole policealnej.
 3. Członkiem zespołu może być:
  a) student kierunku ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego,
  b) student kierunku lekarskiego lub wojskowo-lekarskiego z założeniem, iż w zespole może znajdować się tylko jeden student tej specjalności.
 4. Zespół w skład którego wchodzi student wydziału lekarskiego lub wojskowo-lekarskiego traktowany jest jako zespół specjalistyczny.
 5. Zespół złożony ze studentów ratownictwa medycznego oraz pielęgniarstwa traktowany jest jak zespół podstawowy.
 6. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rejestracji w biurze zawodów.
 7. Jedna uczelnia może być reprezentowana przez jeden zespół.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby startujących zespołów. O udziale w zawodach decyduje kolejność wpłynięcia opłaty startowej na konto wskazane przez organizatora.
 9. W ramach opłaty za uczestnictwo organizator zapewnia zespołom:
  a) zakwaterowanie,
  b) wyżywienie,
  c) udział w imprezie integracyjnej.
 10. Zespołowi może towarzyszyć jeden „opiekun zespołu” oraz jeden „obserwator”.
 
§ 2. KONKURENCJE

 1. Zawody polegają na:
  a) wykonaniu zadań praktycznych, będących symulowanymi akcjami ratunkowymi,
  b) wykonaniu zadań teoretycznych.
 2. Konkurencje będą obejmować zakres medycznych czynności ratunkowych (zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 2478) oparte na aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz International Trauma Life Support (ITLS).
 3. Harmonogram zadań zostanie wręczony zespołom podczas rejestracji w biurze zawodów.
 4. Treść wezwania będącego przedmiotem zadania zostanie przedstawiona zespołowi przez sędziego przed rozpoczęciem zadania.
 5. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów. Na każdym stanowisku zespół jest oceniany przez sędziego głównego danego zadania oraz sędziów pomocniczych.
 6. Na wykonanie każdego zadania zespół posiada określoną ilość czasu, o czasie przeznaczonym na wykonanie zadania zespół zostanie poinformowany bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania.
 7. Rozpoczęcie wykonywania zadania i tym samym start pomiaru czasu sygnalizuje sędzia zadania słowami: „Uwaga czas start!”.
 8. Sędzia zadania poinformuje zespół dwie minuty przed końcem wyznaczonego czasu słowami: „Dwie minuty do końca zadania”.
 9. Zadanie zostaje zakończone słowami sędziego: „Koniec zadania”.
 10. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie konieczne czynności ratunkowe, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie informując o tym sędziego głównego zadania.
 11. Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania, zabierając swój sprzęt.
 12. Parametry życiowe poszkodowanego podawane są zespołowi przez sędziów, po prawidłowym wykonaniu ich pomiaru. Sędzia bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania poinformuje zespół, iż badanie odbywa się w warunkach realnych na pozorancie lub na fantomie symulującym osobę poszkodowaną.
 13. Każdy członek zespołu musi posiadać odzież ratowniczą z elementami odblaskowymi, jednorazowe rękawiczki, okulary do ochrony oczu oraz buty chroniące staw skokowy. Nieposiadanie któregoś z powyższych elementów stroju przez któregokolwiek członka zespołu może powodować zarówno odjęcie części punktów za zadanie jak i niedopuszczenie zespołu do zadania.
 14. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom oraz opiekunom i obserwatorom drużyn korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem urządzeń udostępnionych przez organizatora na zadaniu). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu.
 15. W miejscu wykonywania zadania mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora (zespół, sędziowie, opiekun i obserwator drużyny, przedstawiciel organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 16. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom i opiekunom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 17. Zespół może korzystać jedynie z takiej ilości sprzętu, jaką jest w stanie samodzielnie nieść, bez wykorzystania pojazdów ani pomocy osób trzecich, w tym opiekuna drużyny.
§ 3. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości wraz ze swoim zespołem zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach oraz o zdarzeniu zostaną poinformowane władze macierzystej Uczelni.
 2. Podczas wykonywania zadań i podczas części oficjalnej zawodów obowiązuje zakaz palenia.
 3. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem zespołu z dalszej rywalizacji.
 4. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (m.in. wyładowania atmosferyczne, silny wiatr)  konkurencje podczas zawodów zostaną przerwane.
 5. W przypadku przekroczenia ogólnie przyjętych norm zwyczajowych Komitet Organizacyjny ma prawo usunąć zawodników z terenu Mistrzostw. Uczestnik Mistrzostw ponosi koszty naprawienia wyrządzonych przez niego szkód.
 
§ 4. OPIEKUN ZESPOŁU i OBSERWATOR

 1. Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadań może towarzyszyć tylko jeden opiekun i jeden obserwator.
 2. Opiekun drużyny i obserwator mogą przebywać w miejscu konkurencji towarzysząc tylko własnemu zespołowi.
 3. Organizator zapewnia opiekunowi drużyny zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość uczestnictwa w imprezach towarzyszących zawodom, po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu pobytu.
 4. Organizator zapewnia obserwatorowi drużyny zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość uczestnictwa w imprezach towarzyszących zawodom, po wcześniejszym zagłoszeniu, potwierdzeniu organizatora i opłaceniu pobytu. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby miejsc dla obserwatorów drużyn, a decyzja będzie zależała od kolejności zgłoszeń.
 5. Opiekun drużyny oraz obserwator nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zdarzenia.
 6. W trakcie wykonywania zadania opiekun drużyny i obserwator nie mogą w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszą.
 7. Podczas zadań opiekun drużyny i/lub obserwator może dokonywać rejestracji działań zespołu przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego lub innych urządzeń, ale TYLKO ZA ZGODĄ SĘDZIEGO. Wskazane przez organizatora obiekty, pomieszczenia szpitalne oraz preparaty nie mogą być w żaden sposób nagrywane, fotografowane oraz rejestrowane. Zarejestrowany w miejscach dozwolonych materiał nie może być podstawą do wysuwania roszczeń wobec organizatorów lub sędziów.
 8. Opiekun drużyny lub obserwator nie może być sędzią pomocniczym danej konkurencji.
 
§ 5. PUNKTACJA

 1. Zadanie może posiadać w swoim scenariuszu procedurę, której wykonanie, błędne wykonanie lub zaniechanie stanowi błąd krytyczny. W wypadku popełnienia błędu krytycznego zespół uzyskuje za zadanie tylko punkty zdobyte przed jego popełnieniem. O błędzie krytycznym zespół nie jest informowany w trakcie zawodów.
 2. Sędzia może zadawać zespołowi dodatkowe punktowane pytania, dotyczące decyzji o docelowym miejscu i sposobie transportu poszkodowanego.
 3. Każdy z sędziów ocenia zespół wypełniając kartę oceny. Po zakończeniu wykonywania zadania przez zespół sędziowie, w porozumieniu ze sobą, wypełniają zbiorczą kartę oceny. Suma wyników z kart zbiorczych wszystkich punktowanych zadań przeliczona na procent maksymalnego możliwego do osiągnięcia wyniku stanowi wynik uzyskany przez zespół.
 4. Zespoły reprezentujące uczelnię będącą organizatorem i gospodarzem mistrzostw są oceniane według tych samych zasad co pozostałe zespoły, jednak nie są ujmowane w klasyfikacji generalnej.
 5. Zasady oceny ewentualnego zadania sprawnościowego będą podane uczestnikom przed jego rozpoczęciem.
 6. W klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów z kart zbiorczych przeliczona na procent maksymalnego możliwego do osiągnięcia wyniku i/lub czas wykonania zadania.
 7. Zadania, w których wymagana jest współpraca kilku zespołów oceniane są odrębnie i nie są wliczane do indywidualnej klasyfikacji zespołów.
 8. Po zakończeniu wszystkich zadań omówione zostanie prawidłowe postępowanie założone przez twórców scenariuszy oraz ewentualne błędy krytyczne. Podsumowane zostaną również najczęstsze błędy popełniane przez zawodników i rozstrzygnięte niejasności. W omówieniu konkurencji mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, opiekunowie, obserwatorzy, sędziowie zawodów oraz osoby, które uzyskały zgodę Koordynatora Mistrzostw.
 9. W razie zastrzeżeń zespołu do oceny zadań, należy zgłosić ten fakt sędziom w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli nie odniesie to skutku, sprawę rozstrzygnie sędzia odwoławczy zawodów. Zastrzeżenia należy zgłosić najpóźniej 3 godziny przed podaniem klasyfikacji końcowej mistrzostw.
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę sprzętu przez zespół.
 2. Zespół ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu podczas zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 4. Uczestnicy mają obowiązek posiadana przy sobie identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji przed zawodami podczas zadań oraz imprez towarzyszących zadaniom. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora sędziemu przed rozpoczęciem zadania, może zostać wykluczony z udziału w zadaniu.
 5. Część zadań odbywać się będzie w miejscach publicznych.
 6. Transport pomiędzy zadaniami odbywa się pieszo, a jeżeli wymagane jest użycie pojazdu – zapewnia go organizator.
 7. Zespoły muszą być wyposażone w sprzęt ujęty w załączniku 1. Odpowiednio zaznaczone w nim elementy wyposażenia zapewnia organizator, jednak jeżeli zespół posiada własny sprzęt, może z niego korzystać.
 8. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 9. W przypadku zaniedbania lub wykonania czynności powodujących realne zagrożenie bezpieczeństwa podczas wykonywania zadania zespół zostanie pouczony przez sędziego lub wykluczony z dalszej rywalizacji.
 10. Zespół podstawowy może wykonywać czynności medyczne dozwolone ustawowo.
 11. Zespół specjalistyczny może wykonywać wszelkie czynności będące w jego ustawowym zakresie uprawnień.
 12. Parametry medyczne poszkodowanych, które nie mogą być symulowane na manekinie, preparacie ludzkim, bądź przez pozoranta, będą podawane przez sędziego, jednak tylko po poprawnej ich ocenie przez członka zespołu. Szczegółowe instrukcje dla zespołów stanowi załącznik nr 2.
 13. Inne informacje (nie zawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania zawodów.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu oraz programu zawodów, o czym poinformuje uczestników w formie pisemnej.
 15. Każdy uczestnik będący członkiem zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptowania.
 16. Jeżeli uczestnicy zawodów nie podpiszą oświadczeń, o których mowa w punkcie 18 (przepisy końcowe) nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.
 17. Zawody mogą przebiegać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – zespoły są zobligowane do posiadania zamiennej odzieży medycznej, w tym także zamiennego obuwia ochronnego.
 18. Zawodnicy, opiekunowie i obserwatorzy przed rozpoczęciem Mistrzostw będą zobowiązani do wypełnienia stosownej dokumentacji w Biurze Zawodów, dotyczącej m.in. ubezpieczenia, regulaminu oraz zasad etycznych postępowania z preparatami. Stanowi to warunek konieczny do wzięcia udziału w Mistrzostwach.  

Załącznik nr 1 – Wykaz sprzętu, który musi posiadać każdy zespół

 1. Zestaw rurek ustno-gardłowych;
 2. Ssak przenośny dowolnego typu z kompletem cewników do odsysania (sprawny !);
 3. Worek samorozprężalny dla dzieci z kompletem masek twarzowych ;
 4. Worek samorozprężalny dla dorosłych z kompletem masek twarzowych ;
 5. Zestaw do tlenoterapii biernej dla dorosłych i dzieci (mogą być po terminie ważności);
 6. Zestaw do nebulizacji (mogą być po terminie ważności);
 7. Zestaw kołnierzy do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego;
 8. Zestaw szyn do unieruchamiania złamań;
 9. Folie NRC;
 10. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego;
 11. Stetoskop lekarski;
 12. Latarka diagnostyczna;
 13. Latarka ręczna lub czołowa do oświetlania miejsca zdarzenia (zalecamy zabrać zapas baterii !);
 14. Nożyczki do cięcia różnych materiałów;
 15. Staza automatyczna lub zwykła;
 16. Zestaw strzykawek (mogą być po terminie ważności);
 17. Zestaw igieł (mogą być po terminie ważności);
 18. Wkłucia dożylne w różnych rozmiarach (mogą być po terminie ważności);
 19. Wkłucie doszpikowe np. BIG, EZ-IO, NIO z dedykowanym aparatem do toczenia (sprawne !) ;
 20. Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych (mogą być po terminie ważności);
 21. Płyny infuzyjne (dopuszczalne są butelki soli fizjologicznej z przyklejoną „etykietą” zawierającą nazwę płynu);
 22. Leki do iniekcji (dopuszczalne są ampułki z solą fizjologiczną z przyklejoną „etykietą” zawierającą nazwę leku i dawkę) – leki muszą być zgodne z wymogami ustawowymi dla określonego typu zespołu ratownictwa medycznego (podstawowego lub specjalistycznego);
 23. Leki podawane doustnie, doodbytniczo, podjęzykowo i wziewnie - wykaz zgodny z wymogami ustawowymi dla określonego typu zespołu ratownictwa medycznego P lub S (dopuszcza się puste opakowania z naniesionymi nazwami leków) ;
 24. Środki ochrony indywidualnej dla każdego uczestnika (NIE wymagamy kombinezonów i masek FFP3);
 25. Glukometr (sprawny !);
 26. Zestaw do segregacji w przypadku wypadku masowego;
 27. Materiały opatrunkowe, dezynfekcyjne oraz p/oparzeniowe (mogą być po terminie ważności);
 28. Laryngoskop dla dzieci z kompletem łyżek;
 29. Laryngoskop dla dorosłych z kompletem łyżek;
 30. Nadgłośniowe przyrządy do udrażniania dróg oddechowych w różnych rozmiarach np. maski krtaniowe, rurki krtaniowe, I-Gel (mogą być po terminie ważności);
 31. Zestaw do konikopunkcji (sprawny !);
 32. Termometr;
 33. Kapnometr lub kapnograf (może być jednorazowy);
 34. Kleszczyki Magilla;
 35. Zestaw rurek intubacyjnych w różnych rozmiarach (mogą być po terminie ważności);
 36. Prowadnice do intubacji w różnych rozmiarach (mogą być po terminie ważności);
 37. Sprzęt do stabilizacji rurki intubacyjnej;
 38. Pulsoksymetr (sprawny !);
 39. Zestaw porodowy (mogą być po terminie ważności);
 40. Butla tlenowa z reduktorem (pusta);
 41. Szpatułki;
 42. Worki na śmieci, worki na odpady medyczne;
 43. Pojemnik na zużyte materiały medyczne;
 44. Staza taktyczna do tamowania krwotoków (opaska uciskowa - zalecana NOWA) 

Wyposażenie, które zapewni organizator, jeśli zespół nie posiada własnego

 1. Deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy oraz pasami;
 2. Pedi – pack;
 3. Kamizelka KED;
 4. Nosze podbierakowe;
 5. Defibrylator: przenośny, akumulatorowy, z możliwością monitorowania, wykonania 12-odprowadzeniowego zapisu EKG, kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji, wyposażony w łyżki pediatryczne i dla osób dorosłych;
 6. Zestaw doszpikowy EZ-IO.

Załącznik nr 2


Kaniulacja żyły obwodowej
należy dokonać poprzez założenie niezaciśniętej stazy, a następnie przyłożenie do ciała pozoranta, w odpowiednim miejscu, zabezpieczonego nasadką venflonu wybranej grubości, umocowanie go okleiną, usunięcie mandrynu oraz umieszczeniem mandrynu w pojemniku na odpady skażone. Dojście doszpikowe wykonuje się w sposób rzeczywisty gotowym zestawem (np. EZ-IO, BIG, NIO) o ile sędzia nie zaleci inaczej. 

Przetoczenia płynów należy dokonać montując zestaw kroplowy, odpowietrzając go i podłączając z zamkniętym przepływem do venflonu (zestaw do infuzji nie może zostać zmontowany przed przystąpieniem do zadania).

Podania leku dożylnie, podskórnie, domięśniowo, doszpikowo należy dokonać nabierając wybrany lek (lub symbolizującą go 0,9% NaCl albo wodę do iniekcji) do strzykawki, informując sędziego o drodze i dawce, a następnie, jeżeli sędzia nie poinformuje inaczej, usuwając zawartość strzykawki na ziemię lub do wskazanego naczynia.

Podania leku doustnie należy dokonać pokazując sędziemu lek i informując o podaniu go oraz wybranej dawce.

Intubację należy wykonać realnie na symulatorze/fantomie/preparacie.

Podłączenia monitora należy dokonać poprzez położenie kabli z elektrodami na ciele pozoranta (bez naklejania elektrod) lub podłączając elektrody w sposób realny do przeznaczonych do tego celu elementów na symulatorze/fantomie/preparacie. Wykonując 12-odprowadzeniowy zapis EKG należy poinformować sędziego o miejscu przyklejenia elektrod.

Defibrylację należy wykonać w sposób realny na symulatorze/fantomie/preparacie. Za bezpieczeństwo podczas wykonywania defibrylacji odpowiada zespół. Powyższe zasady dotyczą również wykonywania kardiowersji oraz elektrostymulacji. Udostępnione przez organizatora defibrylatory manualne są defibrylatorami klinicznymi.

Tlenoterapia: zestaw do tlenoterapii musi być zmontowany, maska tlenowa umieszczona przy twarzy poszkodowanego. Należy podać sędziemu ilość litrów na minutę. Rzeczywiste użycie tlenu nie jest dozwolone.

Odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze/fantomie/preparacie. W przypadku pozoranta po skompletowaniu sprzętu zespół informuje sędziego o wykonaniu procedury odsysania.

Dojście doszpikowe przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze/fantomie/preparacie. 

Tamowane krwotoków przeprowadza się w sposób rzeczywisty na symulatorze/fantomie/preparacie. 

Sędziowie podają parametry życiowe poszkodowanego tylko po ich prawidłowym sprawdzeniu przez zawodnika.

Wszelkie pozostałe procedury i zabiegi podczas zadania należy wykonać w sposób rzeczywisty, o ile sędzia nie zaleci inaczej.