Każdy zespół, który chce wziąć udział w XI Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, powinien dokonać rejestracji (poniżej) oraz uiścić opłatę.


Opłata za uczestnictwo zespołu wynosi odpowiednio:

Opłata za uczestnictwo zespołu (łącznie 3 studentów) – 1500.00 zł brutto
Opłata za uczestnictwo opiekuna zespołu (1 osoba) – 450.00 zł brutto *
Opłata za uczestnictwo obserwatora zespołu (1 osoba) – 450.00 zł brutto *
______
* zgłoszenie nie jest obowiązkowe. W przypadku rejestracji OPIEKUNA i/lub OBSERWATORA należy wnieść dodatkową opłatę. Jednemu zespołowi przysługuje zgłoszenie TYLKO jednego OPIEKUNA i jednego OBSERWATORA. 

W ramach opłaty, zgodnie z regulaminem XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym, uczestnicy mają zapewnione:

 1. Udział w XI Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym
 2. Zakwaterowanie na czas trwania mistrzostw (dwa noclegi w terminie 3-4.06.2022 r. oraz 4-5.06.2022 r.)
 3. Wyżywienie:
  • 3 czerwca – kolacja
  • 4 czerwca – śniadanie, obiad oraz kolacja
  • 5 czerwca – śniadanie
 1. Udział w kolacji integracyjnej w dniu 4 czerwca 2022 roku

Zakwaterowanie: miejsce noclegu – Hotel ibis Styles Siedlce, ul. Jana Pawla II 10, 08-110 SIEDLCE, POLSKA

Zapisy online można dokonywać najpóźniej do 30.03.2022 r. Opłatę za uczestnictwo należy uregulować najpóźniej do dnia 20.04.2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


REJESTRACJA ZAMKNIĘTA !!! 


Rejestracja uczestników

   Dane osobowe Uczestników Mistrzostw Polski podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Mistrzostw Polski jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2.
 2. 2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych Uczestników Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym nadzoruje Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl
 3. 3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia naukowo-sportowego oraz udokumentowania jego przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., zwanego dalej „RODO",  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
 4. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. 5.  Dane uczestników Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym będą przetwarzane przez okres przechowywania przez uczelnię dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej dotyczącej tego wydarzenia.
 6. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, za wyjątkiem danych zamieszonych na trwałych nośnikach (wydrukowanych w materiałach mistrzostw).
 7. 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. 8. Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach  Polski. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w mistrzostwach.
 9. 9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Joomla forms builder by JoomlaShine